• Catering


  W żłobku „ A Kuku” zwracamy szczególna uwagę na prawidłowe odżywianie dziecka oraz kształtowanie u niego dobrych nawyków żywieniowych. Mając świadomość, że w okresie wczesnego dzieciństwa rozpoczyna się kształtowanie preferencji smakowych, oraz zdolność dziecka do zapamiętywania zapachów i smaków, proponujemy Państwa dzieciom urozmaicone i prawidłowo zbilansowane posiłki. Wszystkie przygotowywane są przez firmę cateringową

  Gabryela Burakowska Catering wpisaną do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej , która dbając o jakość i świeżość swoich dań dowozi je 5 razy w ciągu dnia.


  Staramy się aby jedzenie było dla dzieci przyjemnością a nie przymusem, a nauka spożywania posiłków była dla nich interesująca oraz kształtująca ich zdolności psychomotoryczne.

  Jeśli dziecko cierpi na alergię pokarmową i konieczne jest stosowanie specjalnej diety, istnieje możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych wymagań dziecka w tej samej cenie. Jeśli jest to możliwe zastępujemy składniki działające na dziecko alergicznie innymi produktami o podobnych właściwościach odżywczych.

  Godziny posiłków

  8.30 – I śniadanie

  9.30 – II sniadanie

  11.00 –zupa

  13.00 – II danie

  15.00 - podwieczorek  NAPOJE, WODA, BEZ OGRANICZEŃ 


   

 • O nas

  OTWARCIE JUŻ W SIERPNIU!!!! TRWAJĄ ZAPISY!!!

  Tel: 576 139 837


  Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad Państwa dziećmi, w warunkach zbliżonych do domowych, pełnych ciepła, życzliwości i radości W GODZINACH 6.30 - 17.00

  Wiedząc jak ważne dla harmonijnego rozwoju dziecka jest jego poczucie bezpieczeństwa, proponujemy rodzicom stopniowe wprowadzanie maluszka w świat żłobkowy w miarę możliwości czasowych rodziców.

  Ma to na celu zminimalizowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, wzajemne poznanie, zdobycie zaufania oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

   

  Głównym celem naszej pracy jest dobro każdego maluszka, jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Chcemy aby z nami czuło się szczęśliwe i bezpieczne.

  Zadania żłobka „A Kuku”:


  § zapewnienie dzieciom opieki w warunkach zbliżonych do domowych,

  § zapewnienie maluszkom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,

  § wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

  § rozwijanie aktywności małego dziecka poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami w trakcie zabaw,

  § usamodzielnianie i rozwijanie czynności samoobsługowych,

  § czerpanie radości z odkrywania świata i pokonywania trudności. • ZAPISY

  Trwają zapisy do żłobka "Akuku" !!!


  Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy : osmalekk@gmail.com lub telefoniczny: 576 139 837 aby otrzymać formularz zgłoszeniowy dziecka, który jest gwarancją rezerwacji miejsca .

  DZIECI PRZYJMOWANE SĄ CAŁY ROK W ZALEŻNOŚCI OD WOLNYCH MIEJSC

 • Plan dnia  Tak nasze maluszki spędzają czas w żłobku.


  6.30 – 8.30- oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne  8.30 – 8.50- szykujemy się do śniadanka. Sprzątanie zabawek, mycie rączek, siadamy do stołu i śpiewamy piosenkę śniadaniową


  9.00 – śniadanie


  10.00- 10.40 – zajęcia tematyczne, zorganizowane według planu tygodniowego


  - poniedziałek: „gimnastyka buzi i języka” (ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy logopedyczne)


  - wtorek: warsztaty sensoplastyczne (poznajemy faktury, struktury, rozwój poprzez zmysły, świat barw, smaków i zapachów)


  - środa: „Ładnie piszę i maluje” (motoryka mała, wykorzystanie palców i dłoni.)


  - czwartek: zajęcia choreograficzne (zapamiętywanie! układów tanecznych, zajęcia przed lustrami, zajęcia teatralne.)


  -piątek: „recytuje i śpiewam” ( nauka nowych piosenek i wierszyków.)


  10.40 – 10.55- szykujemy się do zupki. Sprzątamy sale po zajęciach. Myjemy rączki. Siadamy do stołu.


  11.00 – zupa


  11.30- 12.30 – zabawy na świeżym powietrzu


  13.00 – II danie


  13.30-14.45- czas na odpoczynek


  15.00 – podwieczorek


  15.30 – 17.00 – oczekiwanie na rodziców, zabawy dowolne

  

 • Kadra

  W żłobku „A Kuku” nie pracują „panie”, „wychowawczynie” czy „nauczycielki”.

  Tutaj wychowywać, edukować i opiekować oraz bawić się z Waszym dzieckiem będą po prostu ciocie. Najważniejsze jest bowiem dla nas, aby Państwa Dziecko czuło się w naszym żłobku radośnie, bezpiecznie oraz z uśmiechem na twarzy przekraczało próg naszej placówki.


  Wszystkie zatrudnione w „ A Kuku” ciocie mają wykształcenie pedagogiczne lub medyczne, jednak nie jest dla nas priorytetem. Przy doborze kadry najważniejsze są dla nas takie cechy jak: ciepło, pasja, kreatywność, serdeczność, empatia oraz „to COŚ” co sprawia, że Wasze dziecko znajdzie w ramionach każdej cioci namiastkę domowego ciepła.


  Dbamy aby ciocie wzajemnie się uzupełniały, ale również o to, by stanowiły zgrany zespół, a wszystko po to, aby NASZE maluszki w „A Kuku” czuły się bezpiecznie i beztrosko. 

 • Galeria

  Już niebawem nasza galeria wypełni się zdjęciami Państwa Skarbów w najróżniejszych sytuacjach żłobkowych, różnych wydarzeniach i z wesołymi minkami z uroczystości okolicznościowych. Tym czasem zapraszam do śledzenia postępów prac przystosowawczych. Jeszcze sporo przed nami jednak satysfakcja jest dużo większa wiedząc jak piękne i bezpieczne miejsce będą miały Państwa dzieci. • Statut

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Regulamin

  REGULAMIN ŻŁOBKA A KUKU we WROCŁAWIU

   

  §1. PODSTAWA PRAWNA

  Regulamin Żłobka Niepublicznego „A KUKU” we Wrocławiu oparty jest na podstawie:


  1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367),

  3. Statutu Żłobka Niepublicznego „A Kuku”,

  4. innych przepisów prawa.


  I.                  HARMONOGRAM PRACY ŻŁOBKA


  1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel bądź Dyrektor w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami dzieci ( 2018 - przerwa: 23.07 do 3.08.- 10 dni roboczych)
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.  II.               ORGANIZACJA PRACY

   

  1. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 6 miesiąca życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
  2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
  3. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
  • język angielski
  • muzykoterapię
  • zajęcia sensoplastyczne
  • rytmikę
  • zajęcia ogólnorozwojowe
  1. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.
  2. Żłobek prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.
  3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowym i w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.
  4. Wszystkie dzieci w żłobku są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażą zgody na ubezpieczenie dziecka, zobowiązani są złożyć pisemną rezygnację.
  5. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.akukuwroclaw.pl Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.
  6. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
  7. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, przygotowywane przez firmę cateringową (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek)
  8. Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom: 

  ·        opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

  ·        właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka

  ·         tworzenie warunków do wczesnej nauki,

  ·          możliwości codziennych bezpiecznych i stymulujących zabaw na powietrzu.
          III. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU, ZAPISY

   

  1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
  2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
  3. Rekrutację do żłobka prowadzi Właściciel i Dyrektor.
  4. Po przeprowadzonej rekrutacji, Właściciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
  5. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
  6. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
  7. Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do Żłobka.
  8. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
  9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inna, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
  10.  Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.

  11. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

  12. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.

  13. Podstawa rekrutacji jest kolejność zgłoszenia.

   

   

  IV.            REALIZACJA ZADAŃ ŻŁOBKA


  1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zapewnia:

  a) opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

  b) wychowanie w atmosferze akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa,

  c) troskliwą opiekę pielęgnacyjną, wdrażanie zasad higieny, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia,

  d) prowadzenie zajęć zabawowych wspomagających indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

  e) zajęcia artystyczne rozwijające wrażliwość estetyczną, stymulujące rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

  f) zajęcia zabawowe, tematyczne kształtujące umiejętność obserwacji, koncentracji uwagi, ułatwiające rozumienie zjawisk przyrodniczych, społecznych, kulturowych, technicznych zachodzących w bezpośrednim otoczeniu dziecka,

  g) rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, rozumienie elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia oraz mowy,

  h) warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

  i) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

  j) wyżywienie odpowiednie do wieku zgodne z normami żywieniowymi,

  k) profilaktykę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,

  l) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

  m) współpracę z rodzicami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, prozdrowotne i edukacyjne


  VI. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

   

  Rodzice mają prawo do:

  1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
  2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
  3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
  4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.


  VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

   

  Rodzice mają obowiązek:

  1. Interesowania się treścią pracy Żłobka.
  2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
  3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora Żłobka.
  4. Terminowego uiszczania opłat.
  5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka
  6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
  7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
  8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
  9. . Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dziecku do żłobka następujących artykułów: ‐ środki pielęgnacyjne np. krem, oliwka itp  

  ‐ pieluszki jednorazowe  

  ‐ paczka chusteczek nawilżonych/miesiąc  

  ‐ dwa komplety odzieży na zmianę najlepiej umieszczone w podpisanym worku z tkaniny (bluzki, spodenki, skarpetki, majteczki, rajstopki)  

  ‐ przytulanka, smoczek (w podpisanym opakowaniu).


                   VIII.    OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA


  1.W przyjmowaniu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz zwrotu opłat w przypadku nieobecności dziecka żłobek będzie stosował następujące zasady:  

  a) opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku i opłatę za wyżywienie wnosi się do 1 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, co oznacza, że najpóźniej w tym dniu każda z opłat powinna znajdować się na koncie żłobka;  

  b) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy;  

  c) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica oraz opłatę za pozostawienie dziecka w czasie przekraczającym czas pracy żłobka bez wcześniejszego powiadomienia placówki wnosi się  z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki;  

  d) za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty za wyżywienie, pod warunkiem poinformowania dyrektora żłobka lub innego pracownika placówki o nieobecności dziecka w żłobku najpóźniej w pierwszym dniu tej nieobecności do godz. 8:30;  

  2. Wszelkie opłaty na poczet placówki wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy:

  88 1050 1575 1000 0092 4380 8228 ING Bank Śląski S.A

  Nazwa i adres:

  A Kuku Justyna Liebenthal

  Ul. Rzeszowska 11, 54-027 Wrocław
  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Żłobka Akuku do rejestru Żłobków
  2. Żłobek Akuku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.


 • Cennik

  Miesięczna opłata w roku szkolnym 2017/2018 dla dziecka wynosi:


  do 10,5 godziny 900 zł

  do 8 godzin - 850 zł


  DO KOŃCA 2017 ROKU BRAK WPISOWEGO !!!!!


  DZIENNA OPŁATA ZA POSIŁKI WYNOSI:


  12 ZŁ ( KWOTA ZWRACANA RODZICOM PRZY ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA)
  Opłaty można wnosić za pomocą przelewu bankowego na konto:


  88 1050 1575 1000 0092 4380 8228 ING Bank Śląski S.A


  Nazwa i adres:

  A Kuku Justyna Liebenthal

  ul. Rzeszowska 11, 54-027 Wrocław

  w tytule: imię i nazwisko dziecka,miesiąc

   

 • Kontakt

  Niepubliczny Żłobek " A kuku"

  ul. Rzeszowska 11

  54-027 Wrocław

  Tel: 576-139-837

  Jesteśmy na Fb

  www.akukuwroclaw.pl